سخاوت امام بخاری

از خصوصیات اخلاقی دیگر امام بخاری این است که اکثر در آمد محصولش و آنچه را که از فواید محصول اموال مضاربه بدست می‌آمد صدقه می‌داد. و اگر انسانی را می‌دید که از نظر اقتصادی در تنگناست و روزگارش بر وفق مرادش نیست برای کمک او می‌شتافت و در این کار به پیامبرص اقتدا می‌کرد.

از احادیث پیامبرص که آن‌ها را تدوین کرده بود به خوبی یاد گرفته بود که صدقه قبل از اینکه بدست فقیر برسد به دست خدا می‌رسد از نیکوترین چیزهایی که داشت صدقه می‌داد.

و به راستی هر آنچه در نزدش بود نیکو بود در هنگام صدقه‌دادن هرگز در این اندیشه نبود که روز بعد برای گذراندن زندگی درهم و دیناری باقی مانده است یا نه، یک مرتبه اتفاق افتاد که دارایی‌اش تمام شده بود و لباسش کهنه و ژنده گشت چند روزی در عراق از دیدار با مردم خودداری نمود و دوستانش گمان بردند که او بیمار است و علت بیرون نیامدنش بیماری است.

به منزلش جهت دیدار و عیادت رفتند. او را نیمه عریان با لباس کهنه بافتند به سرعت برای او لباسی نو تهیه کردند و عیادت کنندگان از حالت و وضع امام بخاری افسوس خوردند و شگفت زده شدند، زیرا که آنان از محصول تجاری و میزان درآمد او با خبر بودند.