کتابنامه

۱. ابن شاذان قمی، ابو الفضل شاذان بن جبرئیل (وفاتش حوالی ۶۰۰ ق)، الفضائل لابن شاذان، قم، منشورات رضی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.

۲. ابو الحسن بیگدلى، «ضایعۀ بزرگ اسلامى»، روزنامۀ اطلاعات، ش ۱٧، دیماه سال ۱۳۲۲ ش (۱۳۶۳ق/۱٩۴۴م).

۳. ____، به مناسبت یکمین سالگرد شریعت.

۴. احسان طبری، مقاله: راه توده - جامعه ایران در دوران رضا شاه. در شبکۀ انترنت منتشر شده، وآدرس آن:

http://www.rahetudeh.com/rahetude/Tabari/iran-rezashah/html/ jameehiran-۱۱.html

۵. جهانبگلو، تیمسار سرتیپ، مقاله: «سخنی چند درباره مرحوم آیت الله شریعت سنگلجی» نشریۀ «مِهْر» صادره از ادارۀ «فرهنگ و هنر»، شمارۀ ۱، دورۀ سیزدهم، تهران، ۱۳۴۶ش (۱۳۸٧ق/۱٩۶۸م)، ص ٧۲ تا ٧۴.

۶. حسن یوسفی اشکوری، «شریعت سنگلجی و تفکر سلفی‌گری»، در شبکۀ اینترنت منتشر شده (در تاریخ سه‌شنبه، ۱۰ آذرماه ۱۳۸۳ ش)، به نشانی:

http://akhbar.gooya.com/culture/archives/۰۱٩٧٧۸.php

٧. حسینقلی مستعان، مقدمۀ کتاب محو الموهوم شریعت سنگلجی، تهران، شرکت چاپخانه تابان، ۱۳۲۳ ش/۱٩۴۴م.

۸. حیدر حب الله، نظریۀ السنۀ فی الفکر الامامی الشیعی التَکوُّن والصیرورۀ، بیروت، مؤسسۀ الانتشار العربی، ۲۰۰۶م.

٩. رسول جعفریان، جریانها وسازمان‌های مذهبی- سیاسی ایران (۱۳۲۰ - ۱۳۵٧ش)، تهران، عَلَم، چاپ سیزدهم، ۱۳۸٩ش/۲۰۱۰م، فصل هشتم.

۱۰. رضـا شـعبانی، دکتر، برگزیده از تاریخ ایران، تهران، معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بدون تاریخ.

۱۱. سید عبد الحجت البلاغی، تذکرۀ عرفاء.

۱۲. سید مقداد نبوی رضوی، نگاهى تحلیلی به تکاپوهاى شریعت سنگلجى، فصلنامۀ امامت پژوهى، سال اول، شمارۀ ۴.

۱۳. شریعت سنگلجی، توحید عبادت «یکتاپرستى»، چاپ سوم، به کوشش محمد باقر سنگلجی، ۱۳۶۲ق/ ۱٩۴۳م.

۱۴. ____، کلید فهم قرآن بانضمام براهین قرآن، تهران، مؤسسۀ انتشارات دانش، چاپ پنجم (افست)، بدون تاریخ.

۱۵. ____، محو الموهوم، شرکت چاپخانه تاپان، اردیبهشت، ۱۳۲۳ش (۱۳۶۳ ق/ ۱٩۴۴م).

۱۶. عبد الوهاب فرید تنکابنی، اسلام و رجعت، بوسیلۀ سایت اینترنتی «کتابخانۀ عقیده» مجدداً حروفچینی و منتشر شد.

۱٧. علی بن عیسى اربلی (وفاتش ۶٩۲ ق)، کشف الغمۀ فی معرفۀ الأئمۀ، تحقیق هاشم رسولی محلاتی، چاپ تبریز، نشر بنی هاشمی، ۱۴۲۳ ق.

۱۸. گلزار مشاهیر، زندگینامه درگذشتگان مشاهیر ایران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

۱٩. محمد باقر مجلسی، بحار الأنوار، چاپ بیروت.

۲۰. محمد حسن ناصر الدین صاحب الزمانی، دکتر، دیباچه‌ای بر رهبرى، تهران، مؤسسۀ مطبوعاتی عطائی، ۱۳۴۸ ق، [۵۴۲ صفحه].

۲۱. محمّد رضا مظفر، شیخ، عقاید الإمامیۀ، چاپ دوم، بدون تاریخ.

۲۲. مرتضى مدرسی چهاردهی، سیماى بزرگان.

۲۳. ____، شیخ هادی نجم ‌آبادی و داستانهایی از زندگی او، نشریۀ «وحید»، شمارۀ ۱٩، اردیبهشت ماه ۱۳۵۲ش (۱۳٩۳ ق/۱٩٧۳م).

۲۴. ____، مقاله «شریعت سنگلجی»، نشریۀ «وحید» زبان و ادبیات، شمارۀ ۱۱۶، مرداد ماه ۱۳۵۲ش (۱۳٩۲ ق/ ۱٩٧۳م).

۲۵. نورالدین چهاردهی، وهابیت وریشه‌هاى آن، سازمان چاپ و انتشارات فتحی، چاپ اول، پاییز سال ۱۳۶۳ ش (۱۴۰۴ ق/ ۱٩۸۴ م).

۲۶. هادی نجم آبادی، شیخ، تحریر العقلاء.