۴- تجدد و نوگرائی در دین

رسول جعفریان می‌نویسد:

«صاحب الزمانی [۱٩۸] از حرکت شریعت به عنوان یک نهضت ناشناخته یاد کرده و بر آن است که وی تلاش کرد تا بدون نَسخ اسلام و تنها با نقد پاره‌ای از اخبار و احادیث، آن را به صورت یک نهضتِ ترقی‌خواهِ دسته‌‌جمعی و اجتماعی درآورده، آن را جهان‌بینی مقبولِ نسل نو قرار دهد» [۱٩٩].

بنابراین شریعت سعی می‌کرد دین را با دیدۀ نوین و علمی عرضه کند و به همین منظور، از روش‌های جدیدی برای تبلیغ دین استفاده می‌کرد.

***

[۱٩۸] منظور، دیدگاه دکتر ناصرالدین صاحب الزمانی در کتاب «دیباچه‌اى بر رهبری» است. [۱٩٩] رسول جعفریان، جریان‌ها وسازمان‌های مذهبی- سیاسی ایران، ص ۲۰۲۱.