صفحه نخست تاریخ اسلام زندگینامه مصلح كبیر و علامه شهیر آیت الله شریعت سنگلجی ۱- مبارزه با خرافات، زدودن شرک و بازگشت به سلف و ا...

۱- مبارزه با خرافات، زدودن شرک و بازگشت به سلف و اسلام ناب

رسول جعفریان در مورد شریعت می‌نویسد:

«به تدریج گرایش‌های نوگرایانه، که امری عادی در دورۀ بیست ساله بود، پیدا کرد. این گرایش او را به سمت ـ به قول خودش ـ مبارزه با خرافات سوق داد ... شریعت مدعی بود که دعوتش قرآنی و توحیدی و ضد شرک است، و به دلیل شباهتی که در برخی از نگره‌های وی با جریان وهابی بود ـ به ویژه بعد از شهریور بیست ـ از سوی منبرهایی، متهم به وهابی‌گری شد ... ادعای این قبیل افراد، آن بود که با حفظ تشیع، می‌باید این قبیل خرافات را از دین و مذهب زدود؛ زیرا ریشه در تشیع ندارد» [۱٩۵].

خود شیخ شریعت سنگلجی می‌فرماید:

«‫به عقیدۀ من، این افتضاحات که مردم جاهل و مدعیان ‫باطل، بجهت اصلاحاتی ‫که نموده‌ام به سرم می‌آورند، کم و ‫ناچیز است، زیرا در این کتاب و سایر نوشتجات و ‫محاضرات، اسلام سلف صحیح به آنان معرفی ‫می‌شود؛ و ‫در نتیجه، تیشه به ریشۀ خرافات زده و بتخانه‌ها خراب ‫می‌شود. مردمی‌که به این مقالت آشنا گشتند و تدبر در ‫قرآن نمودند و توحید اسلام را دریافتند، دیگر به مدعیان ‫باطل و طرفداران خرافات وقعی ‫نگذارده پایبند باطل و ‫موهومات نخواهند شد» [۱٩۶]؛ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ [۱٩۵] رسول جعفریان، جریان‌ها وسازمان‌های مذهبی ـ سیاسی، صص ۱۰۱۶ و ۱۰۱٧. [۱٩۶] شریعت سنگلجی، توحید عبادت، یکتاپرستی، مقدمۀ مؤلف بر چاپ دوم کتاب، صفحۀ: ب.