صفحه نخست تاریخ اسلام زندگینامه مصلح كبیر و علامه شهیر آیت الله شریعت سنگلجی ۱۸ خلاصۀ بارزترین افکار و اصلاحات دینی علامه شری...

۱۸ خلاصۀ بارزترین افکار و اصلاحات دینی علامه شریعت سنگلجی

در پایان زندگینامۀ این مصلح کبیر، شایسته ‌است تمام افکار و دعوتش را جمع‌بندی کنیم و به اختصار، مهمترین نمادهای دعوت اصلاح‌طلبی و نوگرایی وی را در چند نکتۀ مشخص خلاصه کنیم [۱٩۴]:

[۱٩۴] قسمتی از این خلاصه، از مقدمۀ ترجمۀ عربی کتاب «توحید عبادت» سنگلجی به کوشش استاد خالد محمد بدیوی برگرفته شده ‌است.