مشخصات کتاب

زندگینامۀ مصلح كبیر و علامۀ شهیر

آیت الله شریعت سنگلجی/
بنیانگذار مدرسۀ اصلاحی و توحیدی
معاصر در ایرانبه قلم:

دکتر سعد رستم