مشخصات کتاب

عاشقی در اتاق عمل
تأليف:

دکتر محمد العریفی


مترجم:

محمد امین عبداللهی