مشخصات کتاب

اعترافات یک عاشق
تأليف:

دکتر محمد العریفی


مترجم:

محمد امین عبداللهی