صفحه نخست تاریخ اسلام نگرشی نو به تاریخ صدر اسلام ۲- آیا خلافت ابوبکر با نص بوده و یا به وسیله شوری؟...

۲- آیا خلافت ابوبکر با نص بوده و یا به وسیله شوری؟

سه قول در مورد خلافت ابوبکر هست:

قول اول: با نص روشن از پیامبر ثابت شده که خلیفه بعد از او ابوبکر است.

قول دوم: با نص غیر صریح به خلافت ابوبکر اشاره شده است چنان که پیامبر در پاسخ زنی که به او گفت اگر آمدم و تو را نیافتم، گفت پیش ابوبکر برو.

قول سوم با شوری ابوبکر به خلافت رسید.

به نظر من با نص غیر صریح به خلافت ابوبکر اشاره شده است.