موضع مردم دربارة قتل حسین

مردم درباره قتل حسین سه گروه هستند گروه:

گروه اول: نظرشان این است که حسین علیه امام شورش کرد و می‌خواست مسلمین را متفرق کند، بنابراین حق او بوده که کشته شود، و می‌گویند پیامبر خداص فرموده است: «وقتی شما همه بر یک نفر اتفاق کرده بودید و کسى پیش شما آمد و خواست جماعت شما را متفرق کند او را بکشید هرکس که باشد» [۲۲۳]. و حسین می‌خواست جماعت مسلمین را متفرق کند و پیامبر فرموده چنین کسی هرکس که بود او را بکشید، بنابراین کشتن او کار درستی بوده است، این قول و دیدگاه ناصبی‌ها است، آنهایی که نسبت به حسین بن علیس و عن ابیه دشمنی می‌ورزند.

گروه دوم: می‌گویند حسین امام بود و اطاعت از او واجب بود بنابراین باید زمام امور به او سپرده شد.

گروه سوم: این گروه اهل سنت و جماعت هستند اینها معتقدند که حسین مظلومانه به شهادت رسیده است، و او حاکم و امام نبود، و او شورشی نبود، بلکه او مظلومانه به شهادت رسید چنان که پیامبرص فرمود: حسن و حسین سرداران جوانان بهشت هستند [۲۲۴]. زیرا حسین می‌خواست برگردد یا به شام پیش یزید برود اما آنها به او اجازه ندادند و گفتند باید او را اسیر کنند و پیش ابن زیاد ببرند.

[۲۲۳] مسلم كتاب الإمارة حديث ۱۸۵۲. [۲۲۴] ترمذی، كتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين حديث ۳٧۶۸.