جایگاه معاویهس:

از ابن المبارک دربارۀ معاویه پرسیدند او گفت: چه می‌توانم دربارۀ مردی بگویم که پیامبر خداص گفت: «سمع الله لمن حمده» و او گفت: «ربنا ولك الحمد» [۱٩۱].

و به ابن المبارک گفتند عمر بن عبدالعزیز برتر است یا معاویه؟ او گفت: خاک‌هایی که در معیت پیامبر خداص به بینی معاویه رفته است از عمر بن عبدالعزیز افضل و بهتر است [۱٩۲].

و از المعافی بن عمران پرسیدند که معاویه افضل و برتر است یا عمر بن عبدالعزیز؟ او خشمگین شد و به پرسشگر گفت: آیا مردی از اصحاب را با مردی از تابعین قرار می‌دهی، معاویه همراه و یار پیامبر و برادر خانمش و نویسنده و امین پیامبر بر وحی بوده است [۱٩۳].

و ابن ابی ملیکه می‌گوید به ابن عباس گفته شد: امیر المؤمنین معاویه یک رکعت نماز وتر می‌خواند. ابن عباس گفت: او فقیه است [۱٩۴].

[۱٩۱] البدایة والنهایة ۸/۱۳۰. [۱٩۲] منبع سابق. [۱٩۳] منبع سابق. [۱٩۴] بخاری – کتاب فضائل الصحابه – باب ذکر معاویه حديث ۳٧۶۵.