فضائل حسنس

ابی‌بکره می‌گویند: پیامبر خداص بالای منبر بود و حسن در کنارش بود و ایشانص یک بار به مردم نگاه می‌کرد و یک بار به حسن می‌نگریست و می‌گفت: این پسرم سردار است و امید است خداوند بوسیلۀ او میان دو گروه از مسلیمن صلح و آشتی برقرار نماید [۱۸۸].

و اسامه بن زید می‌گوید که پیامبرص او و حسن را به آغوش می‌گرفت و می‌گفت: بار خدایا من اینها را دوست دارم، تو آنها را نیز دوست بدار [۱۸٩].

و عقبه بن الحارث می‌گوید: ابوبکرس را دیدم که حسن را به آغوش گرفته بود و می‌گفت: پدرم فدایش باد شبیه پیامبر است و با علی شباهت ندارد، و علی می‌خندید [۱٩۰].

[۱۸۸] بخاری کتاب فضائل الصحابة باب مناقب الحسن والحسین حديث ۳٧۴۶. [۱۸٩] منبع سابق حديث ۳٧۴٧. [۱٩۰] منبع سابق حديث ۳٧۵۰.