صفحه نخست تاریخ اسلام نگرشی نو به تاریخ صدر اسلام دیدگاه اهل سنت دربارۀ عبدالرحمن بن ملجم و قاتلان ع...

دیدگاه اهل سنت دربارۀ عبدالرحمن بن ملجم و قاتلان عثمان و قاتلان الزبیر و قاتلان حسین و امثالشان

امام ذهبی می‌گوید: ابن ملجم از دیدگاه ما کسی است که انتظار داریم به جهنم برود، اما این هم ممکن می‌دانیم که خداوند او را ببخشد، و حکم او حکم قاتل عثمان و قاتل زبیر و قاتل طلحه و قاتل سعید بن جبیر و قاتل عمّار و قاتل خارجه و قاتل حسین [۱۸۱] است، ما از همۀ قاتلان این بزرگواران اظهار بیزاری می‌کنیم و به خاطر رضای خدا نسبت به آنها کینه می‌ورزیم. و امرشان را به خدا می‌سپاریم [۱۸۲].

[۱۸۱] این قاتلان را کافر نمیدانیم ولی تردیدی نیست که فاسق و جنایتکارند مگر آنها که توبه کرده باشند. [۱۸۲] تاریخ الاسلام عصر الخلفاء الراشدین ۶۴۵ شرح حال عبدالرحمن بن ملجم.