اول: معاویه بن ابی سفیانب:

مسلمان‌ها همه اتفاق دارند که معاویه بن ابی سفیان از بهترین والیان بود، بلکه اهل شام او را به شدت دوست می‌داشتند، و عمر بن الخطاب او را به عنوان والی و فرماندار شام مقرر کرده بود. و عثمان فقط این را کرد که او را بر همان مقامش باقی‌گذاشت و فرمانداری‌های دیگری را به او سپرد. و معاویه در زمان پیامبر کاتب و نویسنده وحی بود، و از بهترین والیان بود و پیامبرص می‌فرماید: «بهترین حاکمان شما کسانی هستند که شما آنها را دوست می‌دارید، و آنها شما را دوست می‌دارند، و شما برای آنها دعا می‌کنید، و آنها برای شما دعا می‌کنند» [۱۰٩].

و معاویهس اینگونه بود.

[۱۰٩] مسلم کتاب الاماره حديث ۱۸۵۵.