نام و نسب او:

او عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیه بن عبد شمس بن عبد مناف است، و در عبد مناف نسبش با نسب پیامبرص می‌پیوندد، و مادرش اروی بنت کریز بن ربیعه است، و مادربزرگش ام حکیم بنت عبدالمطلب عمه پیامبرص است [۸۱].

لقب او ذی النورین است چون که با دو دختر پیامبرص رقیه و ام کلثوم ازدواج کرد [۸۲].

کنیه‌اش ابو عبدالله و ابو عمر است، او در صدر اسلام به دست ابوبکر صدیقس مسلمان شد [۸۳]، به حبشه و بعد به مدینه هجرت کرد.

عقیده اهل سنت این است که هر کس علی را بر ابوبکر و عمر مقدم بدارد گمراه و بدعت گذار است، و هر کس علی را بر عثمان مقدم نماید اشتباه کرده است، و اهل سنت چنین کسی را گمراه و اهل بدعت نمی‌دانند، گر چه بعضی از علما به شدّت علیه کسی که علی را بر عثمان مقدم بدارد سخن گفته‌اند، و بیان داشته‌اند که: هر کس علی را بر عثمان مقدم بداند او فکر می‌کند که اصحاب به امانت خیانت کرده‌اند چون که آنها عثمان را بر علی مقدم داشته و به عنوان خلیفه انتخاب کردند.

[۸۱] معرفة الصحابة ۱/۲۳۵. [۸۲] منبع سابق ۲/۲۴۵. [۸۳] الإصابة ۲/۴۵۵.