همراه با پیامبرص:

از ابن عباسب روایت است که گفت: عمر [۶۲] را روی تخت گذاشتند مردم او را به آغوش می‌گرفتند و برایش دعا می‌کردند قبل از آن که او بلند کرده شود و من نیز در میانشان بودم ناگهان سخن مردی توجه مرا به خود جلب کرد که می‌گفت: دوست دارم با عملی چون عمل تو به ملاقات خدا بروم، سوگند به خدا گمان من این است که خداوند تو را با دو تا یار و دوستت همراه گرداند، و زیاد از پیامبر می‌شنیدم که می‌گفت: «من و ابوبکر و عمر رفتیم، من و ابوبکر و عمر وارد شدیم، و من و ابوبکر و عمر بیرون آمدیم» [۶۳]. و آن مرد علی بن ابی طالبس بود.

[۶۲] بخاری باب مناقب عمر ۳۶۸۴. [۶۳] بعد از آن بود که ابو لؤلؤ مجوسی عمر را کشته بود.