جنگ شام:

و ابوبکر به عمرو العاص نوشت: دوست دارم تو را به چیزی مشغول کنم که برای زندگی و آخرت تو بهتر است مگر آن که آنچه در آن هستی برایت پسندیده‌تر باشد. و عمرو بن العاص در پاسخ او نوشت: من تیری از تیرهای خدا هستم و تو تیرانداز هستی پس هر جا که خطر بیشتر است مرا به همان سو پرتاب کن.

در این هنگام ابوبکر گروه‌ها را تشکیل داد و فرماندهان را به شرح ذیل مقرر کرد:

۱- یزید بن ابی سفیان که بیشتر مردم با او بودند را به دمشق فرستاد.

۲- ابو عبیده بن جراج فرمانده لشکری مقرر شد که به حمص می‌رفت.

۳- عمرو بن العاص براى فلسطین قرار داد.

سپس شرحبیل حسنه و عکرمه بن ابی جهل را به کمک یزید بن ابی سفیان فرستاد.

بزرگان اصحاب که در جنگ یرموک شرکت کردند از بزرگان اصحاب ابو عبیده بن جرّاح، الزیبر بن العوام، عبدالله بن مسعود، ابو الدرداد، ابو هریره، شرحبیل بن حسنه، عمرو بن العاص، ابو سفیان بن حرب، یزید بن ابی سفیان و عکرمه بن ابی جهل در جنگ یرموک شرکت داشتند.