صفحه نخست تاریخ اسلام نگرشی نو به تاریخ صدر اسلام فرستادن خالد به عراق (غزوه ذات السلاسل)

فرستادن خالد به عراق (غزوه ذات السلاسل) [۵۶]

ابوبکر به خالد بن الولید نامه نوشت که به سوی عراق برود و خالد به سوی عراق حرکت کرد، و آن جا هرمز لشکریان زیادی برای پیکار با مسلمین آماده کرده بود، خالد و همراهانش در جایی به نام کاظمه [۵٧] روبروی فارس قرار گرفتند، آنگاه خالد پیاده شد و به سوی هرمز رفت، بعد از آن که دو ضربه شمشیر بین او و خالد دو بدل شد خالد او را دستگیر کرد و آنگاه زنی که حامی هرمز بود پیش آمد تا خالد او را نکشد و قعقاع بن عمرو بر آنها حمله کرد و اهل فارس شکست خوردند و مسلمین اموال و اسلحه‌های آنان را به غنیمت گرفتند.

[۵۶] به خاطر اينكه بسياري از اسب سواران و قهرمان فارس به زنجير كشيده شدند، غزوه ذات السلاسل نامیده شده است. البدایه والنهایه ۶/۳۴٩، و این آن غزوه ذات السلاسل نیست که در زمان پبامبرص رخ داد. [۵٧] جایی است در کویت کنونی.