علم و دانش ابوبكر:

از ابی سعید خدریس روایت است که گفت: پیامبرص برای مردم سخنرانی کرد و گفت: «خداوند بنده‌ای را اختیار داده تا از دنیا و از آنچه پیش خدا هست یکی را انتخاب کند، و آن بنده آنچه پیش خدا هست را انتخاب کرد». می‌گوید: آنگاه ابوبکر گریه کرد، و ما از گریه کردن او تعجب کردیم، اما در واقع بنده‌ای که اختیار داده شده بود خود پیامبرص بود و ابوبکر از همه ما داناتر بود. و پیامبرص فرمود: ابوبکر در همراهی با من و دادن مالش بیش از همه مردم بر من منّت گذارده است و اگر کسی جز پروردگارم را به دوستی می‌گرفتم ابوبکر را به عنوان دوست انتخاب می‌کردم، ولی او برادر دینی من است و او را دوست دارم، هیچ دری از درهایى که به مسجد باز می‌شود باقی نماند، مگر آن که بسته شود، جز در ابوبکر» [۴۳].

[۴۳] بخاری کتاب فضائل الصحابه، باب قول النبی سدوا الابواب حدیث ۳۶۵۴.