ابوبكر صدیقس

او عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مره بن کعب بن لؤی بن غالب بن فهر است، و فهر همان قریش است [۳۵].

و علی بن ابی طالبس می‌گوید: خداوند اسم صدیق را برای ابوبکر از آسمان نازل فرموده است [۳۶].

[۳۵] معرفه الصحابه، ابو نعیم ۱/۱۵۰. [۳۶] طبرانی ۱/۵۵ و حافظ ابن حجر در الفتح ٧/۱۱ آن را ذکر کرده و گفته راویان آن ثقه هستند.