صفحه نخست تاریخ اسلام نگرشی نو به تاریخ صدر اسلام كتاب‌های چه كسانی را بخوانيم؟

كتاب‌های چه كسانی را بخوانيم؟

متأسفانه در دوران ما بسیاری شیفته خواندن کتاب‌های جدیدی شده‌اند که در تاریخ تالیف شده‌اند، کتاب‌هایی که فقط به زیبا جلوه دادن یا زشت نشان دادن داستان اهمیت می‌دهند یا زشتی و زیبایی را هم زمان ارائه می‌دهند و به درستی و نادرستی توجه نمی‌کنند مانند کتاب‌های عباس عقاد [۵]، و کتاب‌های خالد [۶] محمد خالد، یا کتاب‌های طه حسین [٧].

و کتاب‌های جرجی زیدان [۸] (مسیحی) و یا دیگر نویسنده‌های جدید، و اینها وقتی از تاریخ سخن می‌گویند فقط به زیبا ارائه دادن داستان و عبارات گیرا اهمیت می‌دهند، و توجه نمی‌کنند که آیا این داستان‌ها درست هستند یا نادرست، و بعضی زشت جلوه دادن داستان را مدنظر قرار می‌دهند، و خلاصه آنچه برایشان مهم است این است که داستانی زیبا به شما ارائه دهند.

[۵] کتاب‌هایی به نام (عبقریات) دارد. [۶] کتابی دارد به نام (خلفاء الرسول) و(رجال حول الرسول). [٧] کتاب (موقعة الجمل وعلی ونبوة والفتنة الکبری) را نوشته است. [۸] کتابی دارد به نام (تاریخ التمدن الاسلامی).