مشخصات کتاب

نگرشی نو به تاریخ صدر اسلام
تأليف:

عثمان الخمیس


مترجم:

اسحاق دبیری