مبحث بیست و یکم: کنار دیوارهای بغداد [۱٩۴]

[۱٩۴] استاد محمد علی بدوی: مجله البیان شماره ۱۸٩ جمادی الأولی ۱۴۲۴هجری، جولای۲۰۰۳ (ص۲٧، ۲۸).