خیانت طواشی متولی خلافت فاطمی در مصر:

وقتی فرنگیان در سرزمین مصر سرکشی کردند و این زمانی بود که وزیر فاطمی شاور به آنان اجازه داد که پایگاهی نظامی در قاهره داشته باشند و آن‌ها از طریق آن در همه چیز دخالت کرده و بر امور کشور و ملت سیطره یافتند تا این‌که خلیفه فاطمی عاضد از نورالدین محمود درخواست کرد که او و زنانش را از دست فرنگیان-که خود فاطمیان بدانان قدرت داده بودند [۵۵]- نجات دهد و شاور با فرنگ نامه‌نگاری کرده و با پرداخت اموال زیادی با آن‌ها صلح کرد و سپس لشکر نورالدین به رهبری اسدالدین شیرکوه و برادر زاده‌اش صلاح الدین به مصر آمده و حکومت سرزمین مصر بدست آنان افتاد.

اینجا بود که طواشی که متولی خلافت فاطمی بود از دار الخلافة در مصر نامه به فرنگ نوشته تا آن‌ها را وارد مصر کند تا سپاهیان مسلمان شامی را از آن بیرون کنند اما نامه‌بر، در مسیر خود با فردی روبرو شد که به او مشکوک شده و او را نزد صلاح الدین برد، صلاح الدین نامه را از لباس او بیرون آورده و توطئه کشف شد، او دستور به قتل طواشی داد که در نتیجه آن خادمان سودانی قصر علیه او شوریدند و شمار آن‌ها حدود پنجاه هزار نفر بود، آن‌ها میان دو قصر با سپاه صلاح الدین جنگ کردند و صلاح الدین آن‌ها را شکست داده و از قاهره بیرون کرد و شماری از آنان را کشت [۵۶].

[۵۵] اینجاست که این ضرب المثل صدق می‌کند که: "چه بسیار سگانی که دست صاحبش را گاز می‌گیرد" و "الله تعالی بدست ظالم از ظالم انتقام می‌گیرد و سپس همگی‌شان را هلاک می‌کند". [۵۶] البدایة والنهایة (۱۲/۲۵٧، ۲۵۸).