مبحث دوم: خیانت‌های شیعه به اهل بیت

خائن هیچ چیز برایش مهم نیست و برایش فرقی ندارد که با چه کسی خائن باشد و با چه کسی امین باشد چرا که خیانت مرضی است که وقتی با خون انسان عجین شد او را حتی در رابطه با نزدیک‌ترین افرادش خائن می‌کند.

شیعه که در محبت اهل بیت و در رأسشان علی بن ابی طالب غلو کرده‌اند، خیانت‌های خود را از همان نخستین لحظات ظهور تشیع در طی فتنه‌هایی که میان دو صحابی جلیل القدر علی و معاویه ب رخ داد ثابت کردند.