مقالات

۱- عنوان مقاله: «دو یا سه غار در کوه ثور؟»، سید احمد محیط طباطبائی، (مجله وحید، اردیبهشت ۱۳۴۵، شمارۀ ۲٩)

۲- عنوان: «حسین ‌بن ‌حمدان خصیبی و کتاب «الهدایة الکبری»، دکتر نعمة ‌الله صفری ‌فروشانی (فصلنامه طلوع، ش ۱۶)

۳- عنوان: «اعجاز ائمه÷ و روایات مربوط به آن «نقد مقاله «حسین بن حمدان خصیبی و کتاب الهدایة الکبری»، حجة الاسلام سید محمد نجفی یزدی (فصلنامه طلوع در شمارۀ ۱۸ و ۱٩ سال ۱۳۸۵)

۴- عنوان: «نکات جالبی از تاریخ اسلام، سرگذشت هجرت»، آیة الله العظمی جعفر سبحانی (درس‌هایی از مکتب اسلام، آذر ماه ۱۳۴۲ ش (سال پنجم) شمارۀ ۳)

۵- عنوان: «مبدأ تاریخ هجری»، سید غلامرضا سعیدی (مجلۀ جهان دانش، فروردین ۱۳۳٩، شمارۀ۱)

۶- عنوان: «پژوهشی دربارۀ نامه منسوب به امام سجاد÷ خطاب به زهری»، محمد حسن زاهدی توچائی (مقالات و بررسی‌ها دفتر ۸۶، زمستان ۱۳۸۶)

٧- عنوان: «پیامدهای دولت صفوی برای فقه سیاسی شیعه»، سیدمحسن طباطبایی (فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی)

۸- محمد صادق مزینانی (حوزه - مرداد و شهریور ۱۳٧۵، شماره ٧۵)

٩- عنوان: «مفاخر مکتب اسلام، قرن هشتم هجری، عبد الجلیل قزوینی» علی دوانی (مکتب اسلام ـ شماره ۱۶، اردیبهشت ۱۳۳٩)

۱۰- عنوان: «أهل البیت÷ فی روایات الصحابة أنس بن مالک بن النضر»، ناصر البیدهندی (مجله رسالة الثقلین، خرداد ۱۳٧۴ _شمارۀ ۱۳)

۱۱- عنوان مقاله: «امدادهاى غیبى در زندگى پیامبر اسلام ج»، حسین فاضلی (ماهنامۀ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی «شمیم یاس»، دی ۱۳۸۶، شماره ۵۸)

۱۲- عنوان: توطئۀ قتل _ یار غار، ابوالفضل بهرام پور (مجلۀ رشد (آموزش قرآن)، شماره ۵، _ تابستان سال ۱۳۸۳ هـ ش)