مشخصات کتاب

دو یار غار
تأليف:

ابوبکر بن حسین رحمه الله