مفاد آنچه که مورد بررسی قرار گرفت:

ولایت علیس به نحوی که شیعه دوازده امامی ادعاء دارد اینکه علیس به سبب صدقه دادن انگشتر کم ارزش یا کسای ارزشمند به قیمت هزار دینار، از جانب الله متعال به مقام امامت و ولایت نصب گردید بسیار بعید به نظر می‌رسد! و آیا اجابت درخواست سائل آنقدر واجب و یا مستحب بوده که علیس نتوانسته حتی دقیقه‌ای صبر کند تا نمازش تمام شود و پس از آن کسا یا انگشتر را به عنوان زکات به او بدهد؟! و الله اعلم!!