۸- خطای حضرت علی÷

علی÷ منذر بن جارود عبدی را به عنوان فرماندار فارس انتخاب کرد، اما او خیانت نمود و اموال بیت المال را دزدید و به معاویه پیوست [۱۳]. روشن است که خطای علی÷ غیر عمد و در یک مسأله غیر دینی بوده است. بنابراین علی÷ عصمت ذاتی نداشت.

شیعیان با این اعتقاد که انبیای خدا هیچگونه خطا و اشتباهی ندارند، در حقیقت جنبه بشری وجود انبیاء را نادیده گرفته‌اند. در حالی که قرآن عدم عصمت مطلق بشر و انبیا را از همان ابتدایِ خلقت نشان می‌دهد (یعنی زمانی که حضرت آدم÷ به درخت ممنوعه نزدیک شد).

[۱۳]- نهج البلاغه ترجمه فیض الاسلام، مکتوب شماره ۷۱ - صفحه ۶۴. دراین نامه حضرت امیر به منذر می‌فرماید شایستگی پدر نو مرا درباره نو فریب داد و خیال‌کردم تو نیز هدایت‌یافته‌ای و راه‌پدرت‌را می‌روی.