«مقدمه»

امروز، فرهنگ تاریخی نهضت عاشورا با سه دیدگاه روبرو می‌باشد:

۱- دیدگاه سنتی شیعه امامیه

۲- دیدگاه جدید شیعه

۳- دیدگاه اهل سنت