تشویق شاگردان به نوشتن احادیث

۱- انس بن مالکس فرزندانش را به نوشتن علم تشویق می‌کرد و می‌گفت: «فرزندانم علم را بوسیله نوشتن نگهداری کنید. و می‌گفت: ما علم کسی را که ننوشته بود علم به حساب نمی‌آوردیم».

۲- خطیب بغدادی از تعدادی از شاگردان عبدالله بن عباسب روایت می‌کند که ابن عباس گفته: «علم را با نوشتن محافظت کنید زیرا بهترین محافظ برای علم کتاب است».

۳- همچنین از عمر بن خطابس روایت میکند که گفت: «علم را با نوشتن محافظت کنید».

۴- و از علی بن أبی طالبس روایت شده که گفت: «چه کسی با پول علم را از من می‌خرد؟ أبوخیثمه می‌گوید: (منظورش این بود که) دفتری را بخرد که علم را در آن بنویسد».