نمونه‌هایی از نوشتن سنت توسط صحابه

۱- جابر بن سمرهس بعضی از احادیث رسول الله ج را نوشت و آن‌ها را بنا به طلب عامر بن سعد بن أبی وقاص برایش فرستاد [۴].

۲- زید بن أرقمس بعضی از احادیث نبوی را نوشته و برای انس بن مالکس ارسال کرد [۵].

۳- نوشته‌ی زید بن ثابتس بنابر درخواست عمربن خطابس در موضوع جد [۶].

۴- سمرة بن جندب احادیثی از رسول الله ج را که نزد خود داشت برای پسرش سلیمان نوشت و فرستاد و امام محمد بن سیرین/ این نامه را تحسین کرده و می‌گوید: در نامه سمره به پسرش علم فراوانی نهفته است [٧].

۵- عبدالله بن أبی أوفی احادیث رسول الله ج را برای عمر بن عبیدالله فرستاد [۸].

[۴] صحیح امام مسلم کتاب الإمارة (۱۰). [۵] مسند امام احمد (۴/۳٧۰-۳٧۴) و تهذیب التهذیب ابن حجر (۳/۳٩۴). [۶] سنن دارقطنی (۴/٩۳-٩۴). [٧] تهذیب التهذیب (۴/۲۳۶-۲۳٧) ، سنن أبی‌داود (۱/۳۱۴—۳۱۵ ح:۴۵۶). [۸] کتاب جهاد از صحیح امام بخاری و هچنین صحیح امام مسلم (ح:۲۰).