مشخصات کتاب

سرنوشت احادیث تا خلافت عمر بن عبدالعزیز/
گردآوری:

ابوعمر انصاری