خلاصه

بی‌گمان آیۀ تطهیر و ما قبل و ما بعد آن برای تعلیم و تربیت همسران پیامبرص آمده تا آنها به مقام والایی که شایستۀ این پیامبر بزرگوار است ارتقاء یابند، پیامبری که خداوند خواسته خانه‌اش پاک شود و پلیدی از آن زدوده گردد. پس عصمت به این موضوع چه ربطی دارد؟ و این قضیه که هیچ ارتباطی با این موضوع ندارد. از کجا آمده است؟ راستی چرا اهل تشیع نصوص قرآنی را بر امری حمل می‌کنند که قابل حمل نیست؟!.