چهارم: ارادۀ شرعی و ارادۀ تقدیری

از جمله دلایلی که نشان می‌دهد آیۀ تطهیر بر عصمت کسی دلالت نمی‌کند این است که اراده‌ای که در این آیه آمده، تشریعی است نه تقدیری و تکوینی. باید دانست که ارادۀ الهی در نصوص شرعی دو نوع است: