صفحه نخست عقاید (کلام) آیه تطهیر و ارتباط آن با عصمت ائمه دوم: اگر آیۀ مذکور، عصمت را ثابت می‌کند پس الزاماً...

دوم: اگر آیۀ مذکور، عصمت را ثابت می‌کند پس الزاماً شامل همسران پیامبر هم می‌شود.