صفحه نخست عقاید (کلام) آیه تطهیر و ارتباط آن با عصمت ائمه حدیث کساء دلیلی برای اثبات نظر ما، اهل سنت است و ن...

حدیث کساء دلیلی برای اثبات نظر ما، اهل سنت است و نمی‌تواند دلیل اهل مخالف باشد!

علاوه بر آنچه گفته شد باید بگوییم با دقت در این مساله معلوم می‌شود که حدیث کساء دلیلی برای اثبات نظر ما، اهل سنت است و نمی‌تواند ادعای اهل تشیع را مبنی بر عصمت ائمه اثبات کند، چون این حدیث قرینۀ واضح و روشنی است بر اینکه منظور از آیه همسران پیامبر هستند. چون اگر آیه در خصوص اصحاب عبا نازل می‌شد دعای پیامبرص برای آنها معنی نداشت، و در آن صورت انگیزۀ آن، چه می‌توانست باشد با اینکه بدون دعای او از همان اساس قطعی و مسلم گردیده است؟!.

پس پیامبرص در دعای خویش از خداوند می‌خواهد که با لطف و رحمت بیکران خویش کسانی را که پیامبرص برایشان دعا کرده، مشمول حکم آیه قرار دهد، چون می‌داند که آیۀ خطاب به همسران او نازل شده است. و اگر پیامبرص به طور قطعی می‌دانست که آل‌عبا مشمول حکم آیه است، هرگز برایشان دعا نمی‌کرد.