مشخصات کتاب

آیه تطهیر و ارتباط آن با عصمت ائمه
تأليف:

د. طه حامد الدليمی


مترجم:

اسحاق دبیری