قابل توجه خوانندگان

از تمامى كسانى كه اين كتاب به دستشان رسيده است خواهشمنديم، كه براى اين علامه‌ی شجاع، خدا ترس، و حق‌جو دعای خیر کنند. آنچه در این کتاب و کتاب‌های دیگر برقعی به چشم می‌خورد، حق‌جویی، تواضع، اخلاص و شجاعت ایشان در بیان حق است که هر کسی هر کدام از تألیفات این علامه‌ی دلیر را بخواند درك خواهد كرد.

ناشر