صفحه نخست عقاید (کلام) خرافات وفور در زیارات قبور باب الزيارة في التقية و تجويز انشاء الزيارة

باب الزيارة في التقية و تجويز انشاء الزيارة

مجلسي و ديگران از امام صادق ÷ روايت کرده‌اند که حضرت فرمود: «تقول عند قبر الحسين ما أحببت» یعنی نزد قبر امام حسين آنچه دوست داري و دلت مي‌خواهد مي‌گويي! در اين‌جا امام تجويز کرده که با هر عبارتي که بخواهي انشاء زيارت کني مي‌تواني امام حسين را زيارت کني! بنابراين تمام زيارت‌هاي بافته شده و مجعولات غلو کنندگان از اين روايت سرچشمه گرفته است که انشاء زيارت دل بخواهي بوده و هر کس به دلخواه خود زيارتي جعل کرده و عقائد خرافي خود را در آن آورده و مردم را گمراه نموده است، و اخلاف ایشان پنداشته‌اند که اين زيارت‌ها مستند و با مدرک است و این خود پایه و اساس فساد در دین می‌باشد.

ريشه تمام اين کفريات و شرکيات و موهوماتي که در زيارتنامه‌ها جمع شده است همين عبارت «تقول ما أحببت» یعنی هر چه دلت بخواهد مي‌گويي، می‌باشد. حاج شيخ عباس قمي و امثال او گمان کرده‌اند زيارات وجه شرعي دارد و آن‌ها را در مفاتيح الجنان و کتب مشابه آن جمع کرده‌‌اند.

ما براي نمونه به ذکر همين زياراتي که نزد علماء مهم‌‌تر و مشهورتر می‌باشد قناعت مي‌کنيم و با همين مقدار معلوم شد که متن آن‌ها بي‌‌اعتبار و در واقع جز افتراء و دروغ بر ائمه چیز دیگری نیست.

البته سند زيارات نيز وضع خرابي دارد. اين‌جانب در سند زيارات تحقيق کرده‌‌ام و سندي که معيوب نباشد نديده‌ام، بلکه در هر يک از سندها حداقل يک يا دو تن از رواتش ضعيف و فاسد و مهمل و مجهول بوده‌اند!