صفحه نخست عقاید (کلام) خرافات وفور در زیارات قبور باب فضیلت نماز در بارگاه امام حسین

باب فضیلت نماز در بارگاه امام حسین ÷

مجلسي در اين باب روايتي آورده که امام صادق ÷ فرموده است: چون زائر خواست نماز بخواند، قبر امام را قبله قرار دهد! مي‌پرسيم پس چرا رسول خدا ص در حدیثی که ذکر آن گذشت از اين‌که قبر او قبله قرار گيرد نهي فرموده است؟!

باز مجلسي در حديث ۳٩ روايت کرده که هر کس در صحن و سراي امام حسين مقيم شود هر روز ثواب هزار ماه و به ازای هر درهمي که آن‌جا انفاق کند ثواب هزار درهم دارد. بنابراين بايد عده‌‌ای بيکار مصرف‌کننده بر درگاه امام بمانند تا عده‌ی ديگری بر آنان انفاق کنند. به اضافه اگر اين اخبار از ائمه صادر شده بود، در آن زمان امام حسين صحن و سرایي نداشته که در آن‌جا بمانند، بنابراین معلوم می‌شود که راويان دروغگو بعد از وفات ائمه این روایات را جعل کرده‌اند.

مجلسي و صدوق و ديگران در باب زيارت روز عرفه از امام صادق÷ روايت کرده‌اند که فرمود: خدا قبل از آن‌که در عرفات به حاجيان نظر کند به زوار قبر حسين نظر مي‌کند زيرا در اهل عرفات ولد الزنا وجود دارد ولي در ميان زوار قبر امام ولد الزنا نيست! آيا امام صادق بعضي از اهل عرفات را ولد الزنا خوانده است یا این‌که این راويان کذاب به آن بزرگوار افتراء بسته‌‌اند؟ به اضافه طبق قرآن و اخبار صحيح، ائمه غيب نمي‌دانند، پس امام از کجا دانسته که در اهل عرفات ولد الزنا هست و در زوار کربلا نيست؟