صفحه نخست اخلاق اسلامی سیزده مقاله سودمند غمگین مباش دعاهایی که غم و غصه و اندوه را برطرف م...

غمگین مباش دعاهایی که غم و غصه و اندوه را برطرف می‌کند

ترجمه: لا تحزن

أدعیة الکرب والهم والحزن

إعداد:

القسم العلمی بدار الوطن

تهیه و ترتیب:

گروه علمی دار الوطن