صفحه نخست اخلاق اسلامی سیزده مقاله سودمند ۲- انواع دوری، جدائی، رها کردن و قطع رابطه با قرآن...

۲- انواع دوری، جدائی، رها کردن و قطع رابطه با قرآن:

۱- دور بودن از ایمان به آن. ۲- دوری از تلاوت و شنیدن آن. ۳- دوری از عمل نمودن به آن. ۴- دوری از حاکم گردانیدن و داوری با آن. ۵- دوری از تأمل کردن و فهم و درک آن. ۶- دوری و اجتناب از دعوت کردن «مردم» بسوی آن. ٧- دوری از مصاحبه کردن و درمان نمودن «دل‌های خود» با آن.