صفحه نخست اخلاق اسلامی سیزده مقاله سودمند آیا صفات و ویژگی‌های حجاب شرعی را می‌دانید؟

آیا صفات و ویژگی‌های حجاب شرعی را می‌دانید؟

 باید بدون استثناء تمام بدن را بپوشاند. به همراه قرار دادن چادر بر سر.

 حجاب نباید تزیین شده باشد، یا در آن تصویر و نقش و نگار و نوشته‌هایی باشد.

 باید کلفت و ضخیم و غیر شفاف باشد، بطوریکه زیر آن دیده نشود.

 (یعنی نباید آنقدر نازک و شفاف باشد که بدن را نمایان سازد).

 باید گشاد و فراخ باشد و چنان تنگ نباشد که برجستگی‌ها و جزئیات بدن «نقاط فتنه انگیز» را نمایان سازد.

 نباید مشابه لباس مردان یا لباس زنان کافر باشد.

 نباید معطر و بخوردار باشد، بخصوص هنگامیکه از کنار مردان می‌گذرد.

۱۱- «بخاطر اینکه از زنان خودنما و متبرج نباشید شما را راهنمایی می‌کنم» آیا شما از زنانی هستید که مو و زینت خود را به نامحرمان نشان می‌دهید و خودنمایی می‌کنید.