مشخصات کتاب

پرسش و پاسخ در مورد عادات طبیعی زنان
تأليف:

محمد صالح العثیمین


مترجم:

محمد محمود اوزی