صفحه نخست اخلاق اسلامی ارزش وقت نزد علمای اسلامی امام احمد فرمود: شباب و جوانی را به چیزی شباهت می‌...

امام احمد فرمود: شباب و جوانی را به چیزی شباهت می‌دهم که در آستینم بود و افتاد:

عمر طولانی روز به روز می‌گذرد. و چه بسیار که فراموش می‌کنی که عمر به شتاب می‌گذرد و آنچه گذشت برنمی‌گردد، و گمان می‌کنی که زمان دراز می‌ماند. و واقعیت غیر از این است.

امام احمد فرمود: جوانی را شباهت به چیزی ندادم، مگر به چیزی که در آستینم بود و افتاد. این در حالی بود که ٧٧ سال عمر کرد.

بنابراین، جوانی اگر بماند بازهم مدت ماندنش اندک است. و عمر اگرچه طولانی باشد کوتاه است، خدا بیامرزد شاعری که این ابیات را گفت:

أذان الـمرء حين الطفل يأتي
وتأخير الصلاة إلى الـممات
دليل أن محياة يسير
كما بين الأذان إلى الصلاة

اذان ‌گفتن شخص در گوش شیرخوار وقتی که به دنیا می‌آید و به تأخیرانداختن نماز جنازه بر او این که بمیرد، دلیل بر این است که عمر و زندگی‌اش اندک است. مثل فاصله‌ی میان اذان و نماز.

شاعر دیگری گفت:

وما بين ميلاد الفتى و وفاته
إذا نصح الأقوام أنفسهم عُمُر
أن الذي يأتي شبيه الذي مضـي
وما هو إلا وقتك الضيق النزر

و میان تولد شخص و وفات او، اگر مردمان نصیحت خود بنمایند عمری نیست، زیرا کسی که می‌آید شبیه کسی است که رفته است، و عمر نیست، مگر همان وقت تنگ اندک تو.