صفحه نخست اخلاق اسلامی ارزش وقت نزد علمای اسلامی ابوالوفا، ابن عقیل فرمود تا می‌توانم از وقت خوراکم...

ابوالوفا، ابن عقیل فرمود تا می‌توانم از وقت خوراکم کم می‌کنم:

پیشتر در شرح حال امام ابوالوفا ابن عقیل حنبلی گفتیم که او می‌فرمود: منتهای کوشش دارم تا وقت خوراکم را کم نمایم، تا جایی که کاک نرم شده را با آب بلعیدن بر خوردن نان ترجیح می‌دهم، زیرا میان این دو تفاوت جویدن است و تا وقت برای مطالعه‌ام بیشتر شود یا فایده را بنویسم که اگر مشغول مشغول نان‌خوردن شوم نوشتن آن فایده از دستم بیرون می‌رود، و در حقیقت با شکوه‌ترین تحصیل، نزد عقلاء به اجماع علماء وقت است. و همین وقت غنیمتی است که باید فرصت آن را به دست آورد، برای این که تکالیف زندگی بسیار است و وقت زودگذر است. انتهی: گفتار ابن عقیل به پایان رسید.

دو بیت شعر از امام جلال الدین سیوطی است در باره‌ی آنچه طالب علم برای به دست‌آوردن وقت نیاز دارد.

پس از آن دیدم که امام حافظ جلال الدین سیوطی/ اشاره فرمود به نیاز طالب علم به شتابیدن در خوراک‌خوردن، راه‌رفتن و نوشتن برای به دست‌آوردن وقت. و اشاره فرمود به این دو بیت:

حدثنا شيخنا الكناني
عن أبِيهِ صاحبِ الخِطَابة
أسرع أخا العلم في ثلاث
الأكل والمشى والكتابة

شیخ ما امام قاضی القضاة بدرالدین احمد بن ابراهیم کنانی مصری حنبلی/ به ما خبر داد از پدرش که خطیب بود و فرمود: بشتاب ای برادر علم (ای طالب علم) در سه چیز: در خوراک‌خوردن و راه‌رفتن و نوشتن.