تألیفات بسیار ابوجعفر طحاوی:

امام ابوجعفر طحاوی تألیفات بسیار دارد و در این مسأله که آیا حجة الوداع رسول ‌اللهص حج افراد بوده است، بدین صورت که اول حج را به جا آورده و بعد عمره نمود، چنانکه مذهب امام شافعی بر آن است و حدیث مفصل جابر بن عبدالله انصاریب در صحیح مسلم دلالت بر آن دارد. و یا این که حجة الوداع رسول اللهص تمتُّع بوده، بدین صورت که اول احرام به عمره بسته و بعد از فراغت از عمره در مکه‌ی مکرمه نشسته و هشتم ذیحجه احرام به حج بسته است، چنانکه مذهب مالک بر آن است. و یا این که حجة الوداع رسول اللهص قرآن بوده است، یعنی احرام به حج و عمره باهم بسته است، چنانکه مذهب امام اعظم بر آن است. امام ابوجعفر طحاوی حدیث حج رسول اللهص را در هزار برگ شرح داده‌است، یک حدیث شرح‌کردن در هزار برگ، علامت طول عمر او و اطلاع واسع اوست، و کتاب‌های دیگری نیز دارد. بنده‌ی داعی کتاب عقیده‌ی طحاویه را شرح نموده‌ام در یک جلد و نامش را «شکر النعم الـمتوالیة فی شرح العقیدة الطحاویة» گذاشتم، اما حج رسول اللهص به عقیده این داعی حج افراد بوده است، برای این که نام آن حجة الوداع است و ثانیاً حدیث مفصل جابر در صحیح مسلم مؤید آن است. توفیق امام طحاوی در قدرشناسی او از وقت است.