تألیفات بسیار حاکم نیسابوری:

ابوعبدالله الحاکم، معروف به ابن البَیَّع، مؤلف کتاب «الـمستدرك علی الصحیحین» یک هزار و پانصد جزء تألیف نمود، از آن جمله است: «تخریج الصحیحین» و «الِعلَل» و «الأمالی» و «فوائد الشیوخ» و «تاریخ نیسابور» و غیر این‌ها که همه‌ی این موفقیت‌ها به سبب فضل خدا و قدر وقت دانستن است که نگذاشتند لحظه‌ای از وقت‌شان بیهوده تلف شود.