مشخصات کتاب

بیان آنچه از مساجد مدینه زیارت آن جایز و غیر جایز است

(بیان ما تشرع زیارته وما لا تشرع من مساجد الـمدینة النبویة)
تهيه:

لجنه‌ي دائمی افتاء و بحث‌های علمی
و بدنبال آن فصلى در احکام زیارت و آداب مدینه نبوی خواهد آمد
ترجمه:

علامه عبدالعزيز بن باز/

تأليف:

اسحاق دبيري/